Nákupný košík 0 kus - 0.00 € 0
0 kus - 0.00 € 0

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci vedenia vlastného účtovníctva a výkonu podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom je:
Prevádzkovateľ: Zdenek Pichlík – AKVA
Miesto podnikania: Lidér Tejed 268, 929 01 Povoda
IČO: 37489658
Zápis: Okresný úrad Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 201-14116 
(ďalej len „My“.
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať
kontaktné údaje:
email: info@shrimp-farm.sk
telefón: +421 907/899 208
alebo poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našej kamennej predajne.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom poistení, Zákonom o zdravotnom poistení, Občianskym zákonníkom ako aj ďalšími predpismi. 

 

Prečo spracúvame osobné údaje? 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli: 

 • poskytovať naše tovary a služby našim klientom, resp. vykonávať svoju obchodnú činnosť;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a 
 • chrániť legitímne záujmy nás, našich klientov a iných osôb. 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Účel  Právny základ podľa GDPR  Súvisiace predpisy 
splnenie záväzkových povinností  plnenie zmluvy Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

splnenie ostatných zmluvných povinností plnenie zmluvy Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon
splnenie zákonných povinností plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľov
uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov oprávnený záujem Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Civilný sporový poriadok, Trestný poriadok
zabezpečenie súladu s právnymi predpismi  plnenie zákonnej povinnosti

verejný záujem

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu verejný záujem

plnenie zákonnej povinnosti

zákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike, 
vedenie predpísaného účtovníctva a daňovej agendy plnenie zákonnej povinnosti zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve
podpora odbytu súhlas dotknutej osoby Občiansky zákonník

 

 

Spracúvaním Vašich osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy:

 • uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie vlastných  oprávnených záujmov v civilných súdnych konaniach, v správnych konaniach a v trestných konaniach

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce, úradu práce, advokátom, exekútorom, polícii, Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, štatistickému úradu, štátnym archívom,  alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej činnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb, notárom. 

Sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Cloudové služby využívame. 

 

Aké aizované individuálne rozhodovania vykonávame? 

Automatizované individuálne rozhodovanie s vylúčením ľudského zásahu nevykonávame. 

Profilovanie vykonávame v obmedzenom rozsahu len u registrovaných zákazníkov nášho eshopu na www.shrimp-farm.sk . Takáto registrácia je dobrovoľná, uskutočňuje sa za súčasného ponúknutia alternatívy nespojenej s registráciou a profilovaním. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade registrácie do nášho webshopu je Váš súhlas, vyjadrený zakliknutím príslušnej kolónky pri registrácii. Podmienky odvolania súhlasu sú súčasťou poučenia daného pri registrácii.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom, napr.: 

 • listiny týkajúce sa účtovníctva uchovávame  v zásade po dobu 10 rokov po ukončení účtovného a roka a zdaňovacieho obdobia
 • listiny týkajúce sa jednotlivých obchodných prípadov  uchovávame   po dobu 5 rokov od uzavretia obchodného prípadu 
 • listiny týkajúce sa  právnych sporov uchovávame   po dobu 10 rokov po ukončení právneho prípadu.

Likvidácii osobných údajov bránia napr.: 

 • nie je možné likvidovať originály listín 
 • nie je možné likvidovať listiny, ktoré musia byť odovzdané štátnemu archívu
 • pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní,  ktoré obsahovo súvisí s obsahom listín, inak určených na likvidáciu.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné a včasné služby a tovary alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť naše služby a tovary. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. 

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním
osobných údajov, máte právo kedykolivek svoj súhlas odvolat.

Bez ohľadu na to máte právo kedykolvek namietať proti spracúvaniu osobných
údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu vrátane profilovania

Ako náš klient/zmluvný partner máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich
opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných
údajov (iba ak je právnym základom spracúvania osobných údajov verejný záujem alebo oprávnený
záujem) a na prenosnosť osobných údajov (iba ak právnym základom spracúvania Vašich osobných
údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie sa vykonáva aizovanými prostriedkami).
Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
To všetko v intenciách čl. 15 až 22 nariadenia GDPR.

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. 

V Povode, dňa 01.09.2021

Heslo musí obsahovať minimálne 4 znaky
0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnyVrátiť sa späť do obchodu